ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Popis računalnih programa


trgovina

 • TRGOVINA NA MALO <tmdetalji
  nabava i prodaja robe u trgovini na malo
 • TRGOVINA NA VELIKO <tvdetalji
  nabava i prodaja robe u trgovini na veliko
 • NARUDŽBE U TRGOVINI NA VELIKO I MALO <nardetalji
  ručno i automatsko naručivanje robe,
 • EVIDENCIJA ČEKOVA <cekdetalji
  evidencija čekova, priprema i ispis specifikacije po bankama

 

restoran - caffe - hotel

 • UGOSTITELJSTVO -> RESTORAN - CAFFE <ugostdetalji
  cjeloviti sustav za ugostiteljske objekte
 • HOTELIJERSTVO  -> HOTELI - KAMPOVI <hoteldetalji
  cjeloviti sustav objektima za smještaj gostiju 

carinski nadzor robe i proizvodnje

 • CARINSKO SKLADIŠTE TIPA "D" <csdetalji
  skladištenje robe pod carinskim nadzorom
 • SMJEŠTAJ ROBE U SLOBODNOJ ZONI <szdetalji
  smještaj robe i unutarnja proizvodnja
 • UNUTARNJA PROIZVODNJA <updetalji
  unutarnja proizvodnja

komunalije

 • OBRAČUN KOMUNALNIH NAKNADA <vodadetalji
  (voda, kanalizacija, smeće) - (za domaćinstva i poduzetnike)

studentski centar

 • STUDENTSKI CENTAR <scdetalji
  evidencija studenata, ugovori za radove ,...

 

računovodstvo-knjigovodstvo

 • PROFITNO FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO <fkdetalji
  glavna knjiga za poduzetnike obveznike poreza na dobit
 • PRORAČUNSKO FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO <pror_fkdetalji
  glavna knjiga za proračunske korisnike ( škola, ... )
 • FONDOVSKO FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO <fond_fkdetalji
  glavna knjiga za fondovske korisnike ( obrtnička komora ...)

 

 • PLAĆE I HONORARI <pldetalji
  matična knjiga zaposlenika, obračun plaća i honorara

 

 • OSNOVNA SREDSTVA <osdetalji
  evidencija osnovnih sredstava, amortizacija ...
 • SITNI INVENTAR <sitnidetalji
  evidencija sitnog inventara na upotrebi po zaposlenicima

 

 • KNJIGA ULAZNIH RAČUNA <uradetalji
  porezna knjiga po zakonu o PDV_u za evidenciju pretporeza u ulaznim računima 
 • KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA <iradetalji
  porezna knjiga po zakonu o PDV_u za evidenciju poreza u izlaznim računima,
 • OBRAČUN PDV_a <pdvdetalji
  porezna knjiga za obračun pretporeza u sustavu PDV_a

 

 • SALDA KONTI DOBAVLJAČA <skddetalji
  salda konti dobavljača, platni nalozi,...
 • SALDA KONTI KUPACA <skkdetalji                                         salda konti kupaca, IOS, opomene, obračun kamata, izrada kompenzacija,...                                      

 

 • BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ <blgdetalji
  blagajnički izvještaj, uplatnice, isplatnice, ...
 • ROBNO MATERIJALNO POSLOVANJE <robnodetalji
  evidencija robe, repromaterijala, gotovih proizvoda,...
 • FAKTURIRANJE <fakt  detalji
  računi za usluge, predračuni, ponude, ...

 

 • KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA <kpidetalji
  porezna knjiga za obrtnike,...
 • DUGOTRAJNA IMOVINA <didetalji
  knjiga za evidenciju dugotrajne imovine obrtnika

 

 • SERVIS - RADNI NALOZI <servisdetalji
  radni nalozi za servisne djelatnosti
 • PROIZVODNJA <proizdetalji
  planiranje i analiza proizvodnje, radni nalozi,...
 • PLAN I ANALIZA <plandetalji
  evidencija planova, utrošaka, proizvodnje, zastoja, realizacije, dnevnog rada, ...
 • TELEFONSKA CENTRALA <centrdetalji
  očitanje i analiza podataka s telefonske centrale
 • DEKLARACIJE <dekldetalji
  ispis deklaracija
 • KNJIGA NADZORA UVOZA I IZVOZA  <uvozdetalji
  knjiga uvoza, ispis obrazaca za plaćanje u inozemstvo
 • NAPLATA PARKINGA <parkingdetalji
  evidencija ulaska vozila na parkiralište i naplata parkinga

na vrh