ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Dugotrajna imovina

  • porezna knjiga po zakonu o porezu na dohodak,
  • automatsko knjiženje stavki koje su knjižene u drugim programima ( kalkulacije i prometi u maloprodaji, evidentirane uplate u URA i IRA,...
  • ispis KPI,
  • rekapitulacija KPI,
  • pregled primitaka i izdataka,
  • ispis analitike,....